Obchodné podmienky

Internetový portál www.vesely-drak.sk  umožňuje svojim návštevníkom kúpiť tovar, najmä kartové hry.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Web4Games, s.r.o. podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.

I. Zmluvné strany

1. Predávajúci:

Web4Games, s.r.o., sídlom Hůlkova 303/6, Praha 9 - Kbely, 197 00, IČO: 247 44 531, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddiel C, vložka 170724.

Osobný odber je možný len v Hodoníne.

2. Kupujúci:

Kupujúcim môže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne a pravdivo identifikuje v objednávkovom formulári na tomto internetovom portáli (ďalej len kupujúci). Kupujúci výslovne prehlasuje, že do príslušných registračných, objednávkových formulárov vyplnil údaje identifikujúce jeho osobu (najmä meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a miesto doručenia tovaru) správne a pravdivo.

II. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov za účelom vybavenia objednávky, zaslanie tovaru a informovanie užívateľa novinkách, či špeciálnych akciách na tomto portáli.

Registráciou údajov v systéme kupujúci vyslovuje súhlas s vyššie uvedeným účelom použitia osobných údajov a potvrdzuje skutočnosť, že tieto dáta bola poskytnutá dobrovoľne. V rámci skvalitňovania služieb môže byť zákazník kontaktovaný ohľadom spokojnosti s vykonaným nákupom. Kontaktovatelem je spoločnosť Heureka Group, a.s. Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česko.

Za účelom relevantné online inzercie v službe Google AdWords a Facebook využívame segmenty publika, vďaka ktorým môžeme zacieliť reklamu na používateľov, ktorí navštívili náš web a prípadne tu urobili nejakú akciu. K tomuto účelu sú využívané súbory cookie, ak ste vyslovili súhlas s ich používaním. Ich zakázanie je možné v nástroji Správca predvolieb reklám Google, či priamo v internetovom prehliadači. O užívateľoch v tomto prípade nezhromažďujeme citlivé údaje ako je e-mailová adresa či IP.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

V prípade, že kupujúci nechce, aby boli jeho údaje zhromažďujú, môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa internetového portálu na adrese eshop@vesely-drak.cz a jeho osobné údaje budú vymazané.

III. Predmet kúpnej zmluvy

1. Záväzok predávajúceho

Predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

2. Záväzok kupujúceho

Kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar.

3. Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný názvom, druhom, množstvom, rozmerom, cenou apod v objednávke kupujúceho.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán pri objednaní a dodanie vybraného tovaru

1. Miesto a doba dodania

Záväzok predávajúceho je splnený doručením tovaru v mieste dodania uvedenom v objednávke a v dohodnutej lehote uvedenej u každého tovaru. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené kupujúcim v objednávkovom formulári a dohodnutým termínom dodania je buď doba, na ktoré sa zmluvné strany dohodli, alebo lehota, ktorá je uvedená u konkrétneho tovaru na tomto portáli s tým, že táto lehota je orientačná a môže byť predávajúcim v odôvodnených prípadoch prekročená. Ak je objednané viac druhov tovaru, riadi sa objednávka podľa termínu uvedeného u tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

2. Objednávka

V prípade, že objednávajúca zvolil spôsob doručenia Dobierka, predstavuje odoslaná platná objednávka neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke. V prípade, že objednávajúca zvolil platbu vopred, predstavuje objednávka neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy až vo chvíli pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet predávajúceho.

Lehota na prijatie návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim (akceptačná lehota) činí v pracovných dňoch max. 24 hod. počínajúc dobou, kedy bola objednávka kupujúcim odoslaná. Objednávka môže byť zrušená (stornovaná) v týchto prípadoch:

a) po vzájomnej dohode

b) zo strany kupujúceho, len do doby overenia a následného potvrdenia objednávky predávajúcim

c) predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo ho nemá na sklade v množstve, v akom bola objednávka urobená, alebo v prípade, že kupujúci prekročil maximálne množstvo na jeden nákup, ako je popísané v každého jednotlivého tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajú bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najdlhšie však do 14 dní potom čo sa predávajúci o tejto skutočnosti dozvedel.

3. Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou

Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržiavajúci sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Ak sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za doručené jeho prevzatím kupujúcim v dobe a mieste určenom k ​​vyzdvihnutiu predávajúcou osobou (úložná doba a miesto). Úložná dobu a miesto oznámi predávajúca osoba kupujúcemu vhodným spôsobom. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne ​​potvrdiť predávajúcej osobe.

4. Úložná doba, čiastočné plnenie

Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať, v prípade jeho neprevzatia kupujúcim či oprávnenou osobou, posledný deň úložnej lehoty určenej na vyzdvihnutie predávajúcou osobou. Kupujúci je vždy povinný prevziať tovar dodaný najneskôr 7 dní po uplynutí dodacej lehoty. Kupujúci je povinný prijať tiež čiastočné plnenie, teda dodanie len časti predmetu kúpy.

5. Doprava

Predávajúci zaistí dopravu tovaru do miesta dodania. Predávajúci je oprávnený dopraviť tovar prostredníctvom tretej osoby (odovzdávajúcej osoby). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára (prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo Zásilkovna). Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho (podľa podmienok uvedených v čl. V.) je splatná spoločne s dohodnutú kúpnou cenou.

Orientačné doby dodania sú k dispozícii pri každom tovare. Súhrnná orientačná doba doručenia objednávky (riadi sa najneskorším dátumom dodania pri položkách v košíku) je potom uvedená v druhom kroku objednávkového formulára.

V. Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu nákupu

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy, ktorá je ako cena objednaného tovaru uvedená v katalógu tovaru predávajúceho. Kúpna cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na tomto portáli. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.

2. Spoplatnenie dopravy

Slovenská pošta

Pre zasielanie tovaru na Slovensko používame Slovenskú poštu. Zásielky sú zasielané službou Expres kurier. Ak v čase doručenia tovaru nebudete na doručovacej adrese, dostanete do schránky "Poštová oznámenie o uložení zásielky". Zásielku si potom budete môcť vyzdvihnúť na vašej pobočke slovenské pošty.

Pri objednávke nad 83,33 EUR je poštovné zadarmo (táto čiastka sa môže meniť podľa aktuálneho kurzu EUR).

Zásilkovna

Pri využitie dopravy od Zásilkovny doručíme Vašu objednávku na zvolené výdajné miesto. Na tomto výdajnom mieste môže balíček vyzdvihnúť oprávnená osoba.

Na výber je aj doručenie Zásielkovne na adresu. V tomto prípade je balík doručený na Vami zvolenú adresu. V prípade neprítomnosti je balík uložený na najbližšom výdajnom mieste Zásielkovne.

Pre expedíciu mimo ČR a SR je nutné dohovoriť podmienky a cenu odoslanie podľa medzinárodných taríf. Neváhajte nás prosím kontaktovať!

PPL Parcelshop

Jedná sa o doručenie na výdajné miesto PPL, kde si môžete po dobu 7 dní zásielku vyzdvihnúť počas otváracej doby daného miesta.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci

Kupujúci (ak ide o fyzickú osobu) je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to vrátením nepoškodeného a nepoužitého predmetu kúpy v pôvodnom nepoškodenom obale vrátane príslušenstva, všetkého označenia použitého výrobcom, návodu a záručného listu najneskôr do 14 dní od prevzatia predmetu kúpy.

Tovar, obsahujúce jednotlivé karty Magic: The Gathering, Pokémon a ďalšie zberateľské kartové hry (tzv. booster, booster box a podobné), je možné vrátiť iba v originálnom obale bez akýchkoľvek známok otvorenia, pretože s ohľadom na povahu tohto tovaru dochádza jeho otvorením k faktickému spotrebovania, a ďalej s ohľadom na skutočnosť, že predávajúci vopred nepozná a nemôže poznať skutočný obsah takéhoto tovaru.

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia. Použite odporúčané doručenia a náklady na vrátenie znáša kupujúci / zákazník.

Tovar zasielajte na adresu Web4Games, s.r.o., P.O.BOX 2/82, Holíč, 908 51.

 

2. Predávajúci

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak predávajúca osoba vráti späť predávajúcemu predmet kúpy nevyskladneného kupujúcim v úložnej dobe (pozri článok. IV.4. týchto podmienok). V prípade ukončenia zmluvného vzťahu v súlade s predchádzajúcou vetou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vynaložené náklady a škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti splniť predmet kúpnej zmluvy.

Predávajúci môže tiež odstúpiť v prípade uvedenia nepravdivých informácií v objednávkovom formulári (najmä neexistujúci email). Odstúpenie od zmluvy je tiež možné v prípade porušenia, či obchádzania limitov počtu kusov na 1 zákazníka.

V prípade predobjednávok môže predávajúci odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zmení balenie, či obsah daného produktu, ktorý bol umiestnený do predobjednávky, oproti skôr avizovanému baleniu či obsahu. Odstúpenie je tiež možné, pokiaľ dodávateľ, či výrobca nedodá objednané množstvo a dôjde k tzv. alokácii (dodávke menšieho ako objednaného množstva). V tomto prípade Predávajúci splní predobjednávky podľa poradia, v ktorom boli historicky urobené.

VII. Záručná doba, vady a ďalšie

1. Záručná doba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za chyby predmetu kúpy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, ak u jednotlivého konkrétneho tovaru nebude určená záručným listom doba dlhšia. V prípade záruky poskytnutej záručným listom zodpovedá predávajúci kupujúcemu za chyby predmetu kúpy iba v rozsahu vymedzenom v záručnom liste.

2. Oznámenie vady

Práva zo zodpovednosti za vady je povinný uplatniť kupujúci u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú, a to výhradne písomným oznámením doručeným do sídla predávajúceho a to bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru. Ak bola chyba tovaru spôsobená zjavne nevhodnou manipuláciou pri preprave, je povinnosťou kupujúceho spísať zápis o škode za prítomnosti zástupcu prepravcu (spravidla vodiča) a tento doručiť najneskôr do 5 pracovných dní predávajúcemu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný prevziať opravený tovar sa nepočíta do záručnej doby. Záručná doba začne plynúť znova odo dňa prevzatia vymeneného tovaru. Odstránenie vád tovaru zaistí v záručnej dobe na svoj náklad predávajúci u osôb autorizovaných výrobcom tovaru na vykonávanie servisných opráv, alebo u iných odborne spôsobilých osôb.

3. Reklamácia

Ak tovar javí akékoľvek nedostatky či chyby, neváhajte a kontaktujte nás s reklamáciou. Na tovar sa vzťahuje zákonná dvojročná záruka, vždy sa snažíme čo najrýchlejšie zariadiť opravu, ak to nie je možné, potom výmenu tovaru, prípadne zľavu alebo vrátenie celej kúpnej ceny. Chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo zavinením kupujúceho nie je možné reklamovať.

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup: pošlite nám e-mail, kde uvediete typ výrobku, číslo objednávky a popis chyby. Do dvoch pracovných dní vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Všetko urýchli zaslanie fotografie závady, vo väčšine prípadov sme schopní reklamáciu vybaviť len na základe fotografie.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká, či: Slovenská obchodná inšpekcia.

  

VIII. Vernostný systém

Náš eshop vám ponúka vernostný systém. Z každého nákupu sa vám na vaše konto (ak ste registrovaným zákazníkom) pripočíta toľko vernostných bodov, koľko zodpovedá 5% hodnoty vášho nákupu bez poštovného (po ukončení objednávky). Pri ďalšej objednávke sa vám výsledná cena zníži o aktuálny počet vernostných bodov alebo môžete vernostné body sporiť ďalej a uplatniť ich v budúcnosti.

Aktuálny počet nazbieraných vernostných bodov vidíte vždy po prihlásení pod svojím menom. Podmienky pre využitie a zbieranie vernostných bodov môžu byť kedykoľvek zmenené, či upravené a ich aktuálne pravidlá sú súčasťou týchto Obchodných podmienok. Z vernostného programu sú vyradené produkty, ktoré majú v popise produktu napísané, že sa na ne nevzťahuje vernostný systém.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia právnou úpravou Občianskeho zákonníka.

2. Obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 12.1.2023.

 

 

 

processing...